Radzyń Podlaski - Nasze miasto z dobrej strony! Mamy 14 sierpnia 2020 imieniny: Alfred, Maksymilian, Euzebiusz

PRZEŁAMAĆ NIEMOC

Mariusz Szczygieł   
środa, 01 września 2010 00:00

PRZEŁAMAĆ NIEMOC

 

PROJEKT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE pn.: PRZEŁAMAĆ NIEMOC” 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radzyniu Podlaskim w 2010r. jest realizatorem projektu systemowego pn.: „PRZEŁAMAĆ NIEMOC” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym równego dostępu do zatrudnienia. Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez cele szczegółowe, do których zaliczyć można: zwiększenie motywacji do aktywności zawodowej, podniesie kwalifikacji poprzez zdobycie nowego zawodu, wzrost samooceny, poprawa stanu zdrowia fizycznego i psychicznego.

Realizacja projektu posiada wartość dodaną, którą stanowi bardziej kompleksowa i skuteczna praca Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na rzecz osób niepełnosprawnych, którzy są klientami PCPR oraz beneficjentami przedmiotowego projektu.

UCZESTNICY:

Uczestnikami projektu są osoby niepełnosprawne, korzystające z pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej, nie pozostające w zatrudnieniu, zamieszkałe na terenie powiatu radzyńskiego.

W 2010 roku wsparcie otrzyma 40 osób.

DZIAŁANIA:

Dla uczestników projektu systemowego przewidziano działania z zakresu aktywnej integracji:

1. Instrumenty aktywizacji edukacyjnej:

- skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających aktywizację zawodową – kurs florystyki, rzemiosła artystycznego lub komputerowy (do wyboru).

2. Instrumenty aktywizacji zdrowotnej:

- sfinansowanie części kosztów turnusów rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych.

3. Instrumenty aktywizacji społecznej:

- organizacja i finansowanie usług wspierających osoby niepełnosprawne, w tym kosztów zatrudnienia asystenta osoby niepełnosprawnej (instrument skierowany dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności).

- organizacja i finansowanie poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową – spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym. 

 

Tekst promocyjny, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach PO KL

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz. Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się.