Radzyń Podlaski - Nasze miasto z dobrej strony! Mamy 14 sierpnia 2020 imieniny: Alfred, Maksymilian, Euzebiusz

Z sesji Rady Miasta

Katarzyna Wodowska   
wtorek, 07 września 2010 00:00
pks-kierownicaXLVIII sesja Rady Miasta odbyła się 2 września. Podjęto 10 uchwał, w tym o wyrażeniu zgody na nabycie akcji PKS, przystąpieniu miasta do organizacji turystycznej „Szlak Jagielloński” i nadaniu honorowego obywatelstwa Ferencowi Szincsakowi.

Po stwierdzeniu quorum i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, do porządku obrad wprowadzono 2 projekty uchwał:

1. W sprawie przystąpienia miasta Radzyń Podlaski do organizacji turystycznej „Szlak Jagielloński”

2. W sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta Radzyń Podlaski Ferencowi Szincsakowi- burmistrzowi miasta Egyek (Republika Węgierska).

Poprawki przyjęto jednogłośnie (14 „za”)

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA

Burmistrz Witold Kowalczyk przypomniał, że na sesji 15 lipca podjętych zostało 5 uchwał. Część z nich jest zrealizowana. „Uchwała, która dotyczyła ustalenia liczby punktów sprzedaży alkoholu została przez nadzór wojewody zakwestionowana. W związku z tym poprawiliśmy tę uchwałę i przedstawiamy ją dzisiaj na sesję. (…) Teraz musimy określić również odległości punktów sprzedaży alkoholi od szkół, kościołów.”- powiedział burmistrz.

Kowalczyk poinformował, że została podpisana umowa pomiędzy Województwem Lubelskim a miastem Radzyń Podlaski na realizację projektu pn. „Powiatowy kompleks sportowo – rekreacyjny w Radzyniu Podlaskim. Etap II – KRYTA PŁYWALNIA”. 12 sierpnia został otwarty przetarg na budowę. Zgłosiło się 9 oferentów. Rozpiętość cenowa: od około 11 980 000 zł do około 16 600 000 zł (wartość kosztorysowa projektu: 17 000 000 zł). „Wszystko wskazuje na to, że wybierzemy firmę najtańszą. Ona spełnia wszystkie kryteria”- zapowiedział burmistrz.

Zbliża się również rozpoczęcie realizacji inwestycji pn. „Budowa zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych "Adamki" w miejscowości Biała g. Radzyń Podlaski". 13 września odbędzie się przetarg na menadżera projektu i wybór nadzoru budowlanego. „Kochana Marysia złożyła kolejną skargę u głównego inspektora budowlanego. Mówiąc szczerze- nie wiem na co. Czekamy na wynik. Jak dotychczas żadna skarga, a było ich multum, nie uzyskała merytorycznej podstawy”- dodał Kowalczyk.

Złożono stosowne dokumenty na realizację ścieżki rowerowej

INFORMACJE PRZEWODNICZĄCEGO RADY

Przewodniczący Jacek Piekutowski poinformował o korespondencji, jaka wpłynęła do Rady Miasta. Wyjaśnił przyczynę wprowadzenia do porządku projektu uchwały o nadaniu honorowego obywatelstwa: „Chcieliśmy podjąć tę uchwałę, kiedy burmistrz Egyek będzie w Radzyniu. Dowiedzieliśmy się, że w najbliższym czasie wizyty nie będzie i nie umieściłem uchwały w porządku obrad. 1 września uzyskaliśmy informację, że Ferenc Szincsak jednak przyjedzie i dlatego uchwała jest w takim trybie.”

Piekutowski podał do wiadomości, że z Radzyńskiego Towarzystwa Muzycznego wpłynęło pismo z wnioskiem o nadanie honorowego obywatelstwa miasta Radzyń Włodzimierzowi Nahornemu.

INTERPELACJE, ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI

Radny Maciej Tracz:

1. - Ile kosztowało wykonanie dywanika asfaltowego na ulicy Ostrowieckiej i czy był już odbiór techniczny? Pytam, bo po deszczu kałuże stoją niemal w tym samym miejscu- chodzi mi głównie o przejścia dla pieszych- a na płatnym parkingu już jest mnóstwo kolein.

Burmistrz- Wiem, że są zastoiny. Odbioru technicznego jeszcze nie było. Wszelkie usterki zostaną zaznaczone i dopiero po ich usunięciu dokonamy zapłaty. Inwestycja kosztowała około 235 000 zł.

2. - W bieżącym roku planowane było przy Szkole Podstawowej nr 1 wybudowanie placu zabaw i parkingu od strony ulicy Pocztowej. Na temat placu zabaw są już jakieś informacje a ja chciałbym dowiedzieć się więcej na temat parkingu.

Burmistrz- Plac zabaw powstanie w ramach programu Radosna Szkoła. Jest już po przetargu, wybrany jest wykonawca. Rozpoczęcie inwestycji jest uzależnione od warunków pogodowych. Jeśli chodzi o parking, to nie był planowany formalnie w budżecie miasta na ten rok.

3. - Chciałbym podziękować burmistrzowi za szybką reakcję na mój wniosek i podjęcie rozmów z nowym Zarządem Powiatu i starostą w sprawie remontu ulicy Gwardii. Prosiłbym o podanie szczegółów tej inwestycji.

Burmistrz- Po rozmowach ze starostą Kotwicą otrzymaliśmy 75 000 zł, za co dziękuję. Został zrobiony montaż finansowy. Projekt jest wykonany i znajduje się u konserwatora zabytków. Na odcinku od Ostrowieckiej do Kościuszki będzie wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna i chodniki. Gdy będzie opinia konserwatora, przekażemy pozwolenie na budowę i niezwłocznie przystąpimy do realizacji zadania.

4. - We wnioskach do zmian budżetowych pojawił się zapis o zmniejszeniu środków na budowę ulicy Lendzinek z 826 000 zł na 473 000 zł. Czy to ma jakiś związek z ograniczeniem zakresu robót czy też inne czynniki o tym decydowały?

Burmistrz- W trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę Wspólnota Gruntowa zaskarżyła nasze wystąpienie do wojewody o stwierdzenie, że jesteśmy właścicielem z mocy prawa pasa drogowego, który wchodzi w część działek WG. Wspólnota jest gotowa sprzedać ten teren za niewielkie pieniądze, ale być może kupimy własną drogę. Jednak nastąpiło zaskarżenie i procedury będą trwały. Uznaliśmy, że w tym stanie rzeczy nie ma co czekać. Dlatego skróciliśmy zakres projektu.

5. - W inwestycjach jednorocznych planowany jest remont budynku po Straż Pożarnej dla Biblioteki. Póki co widzę, że nic tam się nie dzieje. Chciałbym prosić o przybliżenie szczegółów, planów, terminów.

Burmistrz- Jest przygotowywana specyfikacja na opracowanie koncepcji modernizacji tego budynku.

6. - Pojawiła się nowa inwestycja w wykazie jednorocznym- publiczny plac zabaw na osiedlu Bulwary. Chciałbym poznać szczegóły tej inwestycji.

Burmistrz- Z RSM zawarliśmy porozumienie. Spółdzielnia użycza nam na 20 lat terenu pod publiczny plac zabaw. Prace już się rozpoczęły.

Radny Adam Adamski

1. - Chcę zapytać o budowę ulic Truskawkowej, Poziomkowej i Wiśniowej. To inwestycja wieloletnia. Jaki jest harmonogram na rok 2010?

Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Miasta- Jan Gryczon: - W zakresie realizacji projektu były wykonywane odrębne dokumentacje. Jeśli chodzi o ulicę Truskawkową termin przekazania dokumentacji przewidywano do 31 sierpnia, ale ze względu na opóźnienie procedur związanych z pozyskaniem terenu pod budowę, podziały gruntów, ten termin musi być wydłużony, ponieważ do końca nie było wiadome na ile zgoda właścicieli pozwoli zrealizować inwestycję. Ulica Wiśniowa- termin przekazania dokumentacji do 28 października. Oba zadania będą realizowane jednocześnie.

2. - Jakie są działania ze strony Urzędu Miasta odnośnie wykupu ulicy Porzeczkowej znajdującej się na gruncie Skarbu Państwa? Pytałem o to już rok temu. Czy od tamtego czasu coś się zmieniło?

Burmistrz: - Ulicy Porzeczkowej nie można pozyskać w trybie zgodnym z wojewodą. Dlatego zastosujemy specustawę, czyli przymusowe wywłaszczenie za odszkodowaniem. Nie ma możliwości innego rozwiązania.

Radny Zdzisław Woś

1. - Przy okazji budowy ulicy Gwardii, może warto rozważyć pomysł, aby na odcinku od ulicy Ostrowieckiej do Dąbrowskiego- krótki odcinek przy targowisku, gdzie domy są blisko pasa drogowego- ułożyć kostkę.

Burmistrz: - Projekt nie przewiduje takiego rozwiązania. Podstawową przesłanką jest cena.

2. - Czy inwestycje wokół Tesco są już zakończone? Na pasach zieleni są zastoiny wody. Czy ktoś myślał o tym, aby to uporządkować i uregulować na przyszłość?

Burmistrz: - Zastoiny znikną w momencie uruchomienia ostatniej przepompowni w ramach projektu.

3. - Zwracam się z wnioskiem do przewodniczącego, aby wystąpić do Komendy Powiatowej Policji o nawiązanie współpracy z Zarządem ogródków działkowych przy Wisznickiej. Przydałyby się tam częstsze patrole ze względu na nasilające się kradzieże.

MAŁA UROCZYSTOŚĆ

Akt nominacji na nauczyciela mianowanego burmistrz wręczył Annie Rychlik.

STAN PRZYGOTOWANIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH DO ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

Remonty, inwestycje, charakterystyka kadry, liczba uczniów, podział klas i uczniów, liczba godzin lekcyjnych, języki obce, etc. Sprawozdania przedstawili dyrektorzy: Marian Marciniuk, Cezary Czarniak, Bożena Płatek, Bożena Marchwiak, Jadwiga Napłoszek.

W tym punkcie burmistrz poinformował, że przyznano pieniądze z PFRON- u na antypoślizgowe ciągi komunikacyjne oraz wyposażenie i remonty sanitariatów w przedszkolu. Jednak najprawdopodobniej będą to fundusze przyszłoroczne.

OCENA REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE INWESTYCJI W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

Informacje na ten temat przedstawił naczelnik Wydziały Rozwoju Gospodarczego Miasta- Jan Gryczon. Szczegółowo omówił stan realizacji inwestycji objętych programami jednorocznymi i wieloletnimi.

UCHWAŁY, UCHWAŁY…

1. Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście” miasta Radzyń Podlaski.

Komisja Rozwoju Gospodarczego Miasta opiniowała pozytywnie.

Decyzję podjęto jednogłośnie (14 „za”).

2. Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie miasta Radzyń Podlaski miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

Komisja Rozwoju Gospodarczego Miasta opiniowała pozytywnie.

Uchwałę przyjęto stosunkiem głosów 9 „za” przy 5 wstrzymujących.

3. Uchwała w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie miasta Radzyń Podlaski miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

Komisja Rozwoju Gospodarczego Miasta opiniowała pozytywnie.

Uchwałę przyjęto stosunkiem głosów 7 „za”, 2 „przeciw” przy 4 wstrzymujących.

4. Dwie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.

a) nieruchomość przy ulicy Kleeberga, powierzchnia 2272 m2. Kwota nabycia: 49 000 zł.

Komisja Rozwoju Gospodarczego Miasta opiniowała pozytywnie.

b) nieruchomość przy ulicy Sitkowskiego, powierzchnia 1370 m2. Kwota nabycia: 13 700 zł.

Komisja Rozwoju Gospodarczego Miasta opiniowała pozytywnie.

Radny Adam Adamski: - Chciałbym zapytać, kto dokonywał wyceny działek. Teren przy ulicy Kleeberga oszacowano znacznie drożej. Nie wiem, czy to nie jest wykorzystywanie sytuacji, że musimy tę działkę wykupić, aby mógł być zrealizowany projekt ścieżki rowerowej?

Burmistrz: - Działka tyle kosztuje, bo tyle żąda właściciel. Jest to działka pełnowymiarowa. W przyszłości, jeśli plan przestrzenny by tak określał, byłaby działką budowlaną. Natomiast na Sitkowskiego chodzi o rów i część przejazdowej drogi gruntowej. Stąd taka różnica w cenie.

Obie decyzje podjęto jednogłośnie.

5. Uchwała w sprawie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. [Lokal przy ulicy Bulwary 10. Sprzedaż w drodze przetargu.]

Komisja Rozwoju Gospodarczego Miasta opiniowała pozytywnie.

Decyzję podjęto jednogłośnie 14 „za”.

6. Uchwała w sprawie przystąpienia miasta Radzyń Podlaski do partnerskiego programu „Wrota Lubelszczyzny- informatyzacja administracji”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007- 2013, Działanie 4.1. Społeczeństwo Informacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Komisja Rozwoju Gospodarczego Miasta opiniowała pozytywnie.

Decyzję podjęto jednogłośnie 14 „za”.

7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Radzyniu Podlaskim Spółka Akcyjna.

Komisja Rozwoju Gospodarczego Miasta opiniowała pozytywnie.

Radny Maciej Tracz: - Kiedy zaczęło się mówić o komunalizacji firmy, wtedy wielokrotnie rozważało się opcję, że to ma być wspólne dzieło samorządów, czyli powiatu, gmin ościennych i Radzynia. Co stało się w tak zwanym międzyczasie, że my jako jedyni podjęliśmy się tego zadania?

Burmistrz: - Na kwietniowym posiedzeniu Rady Powiatu z udziałem zarządu przedsiębiorstwa, związków zawodowych i praktycznie trzech samorządów: miasta Radzyń, Wohynia i Bork, temat był dyskutowany. Rada podjęła uchwałę intencyjną, aby starostwo wystąpiło do Ministra Skarbu o komunalizację. Warunek była taki, że wszystkie samorządy powiatu do tego dzieła przystąpią wspólnie. Jednak większość samorządów nie wyraziła akcesu przystąpienia do spółki. W takiej sytuacji starosta Kotwica postanowił z Zarządem, że nie ma sensu, aby sam powiat z niektórymi gminami wchodził w zadanie. Dlatego mając na względzie podstawową rzecz- dalsze funkcjonowanie tego przedsiębiorstwa, ochronę miejsc pracy- poddaję Radzie propozycję komunalizacji. Oczywiście nie jest tak, że nawet jeśli uchwała zostanie podjęta, Minister od razu przekaże nam firmę. (…) Póki co, nie ma tego przedsiębiorstwa w uchwale Sejmiku Województwa, który wyraził chęć przejęcia wielu takich spółek. A dlaczego miasto? Dokonaliśmy analizy wspólnie z zarządem spółki. Wnioski są takie, że na razie przedsiębiorstwo nie generuje strat. Gdyby Minister Skarbu wyraził zgodę, to będąc właścicielem spółki miasto ma możliwość manewru: punkt obsługi pasażerów mógłby funkcjonować na zasadzie użyczenia- przedsiębiorstwo zarabiałoby. Można wykonywać pewne manewry w opłatach podatku od środków transportu czy ograniczeniu nieruchomości i wyłączeniu ich z działalności przedsiębiorstwa. Kolejną przesłanką jest dzierżawiona hala przedsiębiorstwa, gdzie mieszczą się warsztaty Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Jest tam wyposażenie w postaci sprzętu szkoleniowego. Chcemy ograniczyć szkole problemów z ewentualnym szukaniem nowego lokum dla warsztatów.

Decyzję podjęto jednogłośnie 14 „za”.

8. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010.

Komisja Rozwoju Gospodarczego Miasta opiniowała pozytywnie.

Uchwałę przyjęto stosunkiem głosów 8 „za” przy 6 wstrzymujących.

9. Uchwała w sprawie przystąpienia miasta Radzyń Podlaski do organizacji turystycznej „Szlak Jagielloński”.

Komisja Oświaty i Kultury opiniowała pozytywnie.

Głos zabrał Janusz Kopaczek- prezes organizacji turystycznej Szlak Jagielloński. Przedstawił zalety uczestnictwa w projekcie.

Decyzję podjęto jednogłośnie 14 „za”.

10. Uchwała w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta Radzyń Podlaski Ferencowi Szincsakowi- burmistrzowi miasta Egyek (Republika Węgierska).

Akt wręczenia zostanie dokonany 11 września podczas uroczystej sesji Rady Miasta.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 

Komentarze  

 
#1 barachło - jak zawszweanonim 2010-09-07 11:24
Już po położeniu warstwy podkładowej asfaltu na ulicy Ostrowieckiej, pisałem ze jest źle - proszę się cofnąć do artykułu o rozpoczęciu prac przy tej ulicy. Zawsze tak będzie się działo, kiedy to pracownik firmy "z łopaty" wyrównuje to co maszyna spieprzyła. Jak to może się tak dziać, że pracownik bierze na łopatę masę asfaltową i ręcznie dosypuje tam, gdzie mu się zdaje że maszyna za mało nasypała.Operator wału, też nie jest fachowcem, to dyletant. Proponuję zerwać cały asfalt i ponownie zalać, posługując się profesjonalną firmą, na koszt oczywiście tej pierwszej! Bo nie ma siły, aby już po pierwszej zimie, tam gdzie stoi woda, nie nastąpiło uszkodzenie nawierzchni przez mróz.
 
 
#2 Co z alkoholem?mw 2010-09-07 11:35
Tak - strowiecka wygląda fatalnie- stojąca woda przy przejściach dla pieszych i teren parkingu pełny nierówności,w których stoi woda.
Z relacji nie wynika czy ostatecznie przyznano koncesję na alkohol radzyńskim marketom? Ile sklepów dostało koncesję?
 
 
#3 !anonim 2010-09-07 11:54
Uchwała XLVII/275/10 wspomina o odległościach od szkół i kościołów - o co więc chodzi?
 
 
#4 RE: Z sesji Rady MiastaKW 2010-09-07 16:34
Radni uchwałą podtrzymali decyzję o przyznaniu pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Liczba punktów pozostała bez zmian. Doprecyzowano reguły usytuowania miejsc sprzedaży względem obiektów, placówek, instytucji. Treść podjętej uchwały:
Ustala się dla miasta Radzyń Podlaski liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających ponad 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa):
1. przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży- 12 punktów
2. przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży- 15 punktów

Określa się zasady usytuowania na terenie miasta Radzyń Podlaski miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu jak i poza miejscem spożycia

1. Miejsca sprzedaży- z zastrzeżeniem punktu 2 -nie mogą być usytuowane bliżej niż 100 m od:
a) obiektów kultu religijnego
b) szkół i innych placówek oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych
c) szpitali

2. Miejsca sprzedaży napojów alkoholowych
a) w obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie z wyjątkiem schronisk młodzieżowych
b) wskazanych w zezwoleniach jednorazowych

nie mogą być usytuowane bliżej niż 20 m od obiektów wymienionych w punkcie 1.

3. Odległość mierzy się najkrótszą drogą dojścia od najbliższego wejścia na teren posesji z obiektami wymienionymi w punkcie 1 do wejścia do punktu sprzedaży napojów alkoholowych. W przypadku posesji nieogrodzonych najkrótszą drogą dojścia mierzy się od wejścia do obiektu.
 
 
#5 !!!anonim 2010-09-07 17:50
Rozumiem, że na obiektach sportowych od chwili uprawomocnienia się Uchwały, będzie mogła być realizowana sprzedaż nie tylko piwa, ale też i spirtu! Nic się nie wspomina o obiektach sportowych, czy jest to zastrzeżone w inny sposób, czy po prostu zapomniano o stadionach i boiskach?
 
 
#6 Dziękujęmw 2010-09-07 21:43
Dziękuję za doprecyzowanie :)
 

Zaloguj się, aby dodać komentarz. Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się.